2.e.1 Historie puntsgewijs

jaar Historie puntsgewijs (20)00-er jaren
2000 Per 1 januari zijn de namen BAM en Elkervoorde afgevoerd. Men spreekt voortaan over Alfrinkcollege: ACK en ACJ. Eerste gezamenlijke carnavalsviering bij v Bussel. In oktober 25 jarig jubileum van A.vd.Corput en J.vd.Dinter. In de zomer gaan ACK en ACJ samen golfen in België. Op 18 december een heetgebakerde vergadering in de aula rondom ‘ziekte’ van Th.de Rijcke met als aanleiding de verhuizing. In december koperen jubileum Mieke Willems; Herman Geenen en T.Laukens. Dit is het laatste feest op het voormalige Elkervoorde. Vlak voor de kerstvakantie verhuizing naar de Jozefstraat. Er is een klein afscheidsfeestje voor de leerlingen in de gymzaal.
2001 Thérèse Hanneman wordt interim-manager tot juni 2001. Daarna is Jan Oomens de nieuwe deelschoolleider. Voortaan heet de school Alfrinkcollege, zonder toevoegingen. In het voorjaar volgt het afscheid van T.de Rijcke. De jubilea van Jan Keuten, J.Pricken, J.v.der Wielen, M.Zanders en N.Raterink worden gevierd.  Ook is er het afscheid van W.Meulendijks. Intussen is het druk in de gevleugelde schoolgangen; de school is eigenlijk te klein voor zo’n grote bevolking.
2002 Uitreiking van de laatste Vbo-diploma’s. Er is het afscheid van Ricky van Steen en Tiny Laukens. T.v.Heugten komt in september te overlijden. Studiedagen beginnen o.l.v. Clemens Carrière met als thema ‘Verhoging van werkplezier door verandering en transformatie van problemen’: Je moet proactief denken. Een heleboel docenten verkiezen een nieuwe baan. Er volgt een invasie nieuwe collega’s, 17 in getal.
2003 Eerste Vmbo-diploma’s uitgereikt met leerwegen BB, KB en GL+TL; Er is het afscheid  van Ad Eymberts. In de aula van de Kruisstraat start de praktijkschool De Sprong. Pieter Willems stopt als roostermaker. Dit werk wordt overgenomen door H.Geenen en Sjaak Cornelissen.
2004 Invoering kerngroepen en Kerngroepleiders (KGL), afscheid LJC’s.  Er is het afscheid van Piet van de Rijt.  De functie ‘coördinator examens Vmbo’ gaat van start en de Leerweg BB wordt voortaan op HC gehuisvest. Zodoende verhuizen zo’n 25 collega’s naar de Haspelweg. In juni vindt het eerste AC Galabal in Zeilberg plaats.
2005 Voor het eerst presentatie sectorwerkstuk in de aula: met een modeshow op vrijdag 22 april.
2006 Graffitiactiviteit op AC Jozefstraat. In augustus 2006 intrek in het nieuwe Alfrinkcollege. De leerweg KB blijft nog een periode in het oude gebouw. B&O is nog niet helemaal klaar. Vanaf nu zijn de leerwegen KB en GL van HC toegevoegd aan het team AC.  Het fietspendelen is begonnen! In juni 2006 wordt een 1e aanvraag gedaan bij de steunstichting Elkervoorde. In dit jaar start de werkgroep DAL (Dagdeel Anders Lesgeven), daarmee vooruitlopend op het Competentiegerichte leren. In november wordt het Alfrinkcollegede Sprong en B&O door minister Maria van der Hoeven geopend. En….het eerste AC-blad verschijnt.
2007 Het voormalige Mavogebouw wordt afgebroken. De gymzalen blijven vooralsnog staan.  Directeur Jan Oomens maakt plaats voor Wiel Wijnen. Kitty Schirru neemt afscheid. De postverwerking binnen de Instelling verandert: bijna alles gaat open. J.Schellevis komt te overlijden. Verder in dit jaar het eerste groot Alfrinkdictee.
2008 R.vd.Leur maakt nu ook deel uit van de directie. Er is een nieuwe roostermaker benoemd: R. de Ridder start met een nulmeting. Per 1 januari is AC een rookvrije school. Scholen ontvangen geoormerkte gelden voor Taal- en Rekenbeleid.
2009 In oktober komt Toon Strijbosch  te overlijden. Projectgroep DAL ter ziele door bezuinigingen. Sjaak Cornelissen maakt voortaan de lesroosters voor 3 deelscholen.
2010 Het nieuwe Hub van Doornecollege wordt geopend.  Alsnog start de bouw van een nieuwe sporthal. In mei 2010 adviesbureau over organisatie. De directie gaat van 7-koppig naar 3-koppig. B&O heet voortaan Stafbureau.Er wordt afscheid genomen van Jan Lemmers. Het Galabal wordt naar zalen van Bussel verplaatst.Vanwege bezuinigingen moet ‘de Plus’ van het Vmbo (o.a. extra vak) worden afgeschaft.
2011 In februari is er het afscheid van Fr. Hendriks. In april dat van rector A.Cosijn. Per  1 mei is er een nieuwe rector in functie: M.v. Roosmalen. Op het einde van het schooljaar 1011 nemen Geert Hoefnagels, Mieke Willems en Pieter Willems afscheid maar daarnaast o.a. ook G.Boerkamps en M.Crompvoets. In schooljaar 1011 heeft M.Zanders  voor een andere werkkring gekozen.